عارضه‌یابی عملیات‌های سازمانی

یکی از حوزه های اساسی در مبحث عارضه یابی، عملیات های سازمانی است. به این معنا که فرایندها و عملیات هایی که به صورت روزمره اتفاق می افتد به صورت مستمر نیاز به بازنگری و بهبود دارد. این کار منجر به افزایش بهره وری و ارتقا قدرت رقابت‌پذیری بنگاه می‌شود. این فعالیت ها عموما در راستای تولید محصولات/خدمات و یا امور ستادی هستند. فعالیت های دیگری نیز هستند که برای امور جاری نبوده بلکه به منظور حفاظت از وضعیت موجود انجام می شود مانند مدیریت ریسک و …

در عاضه یابی عملیات های سازمانی حوزه های زیر ارزیابی می شوند:

1- عملیات ها

2- فرایندها

3- معیارها

4- خروج از بحران

5- مدیریت ریسک

6- فناوری